Stadium, Mitte Juni 2024 in Vereinigte StaatenVereinigte StaatenVereinigte Staaten

 • Mitte Juni: Trauermantel (Nymphalis antiopa)
  Vereinigte StaatenVereinigte StaatenVereinigte StaatenVereinigte Staaten /PicturesNA/Misc/check_edc401.png selten
  /PicturesNA/StageLogos/Egg_logo_36_26.png
  Ei
 • Mitte Juni: Trauermantel (Nymphalis antiopa)
  Vereinigte StaatenVereinigte StaatenVereinigte StaatenVereinigte Staaten /PicturesNA/Misc/check_edc401.png selten
  /PicturesNA/StageLogos/Caterpillar_logo_36_26.png
  Raupe
 • Mitte Juni: Trauermantel (Nymphalis antiopa)
  Vereinigte StaatenVereinigte StaatenVereinigte StaatenVereinigte Staaten /PicturesNA/Misc/check_edc401.png selten
  /PicturesNA/StageLogos/Chrysalis_logo_36_26.png
  Puppe
/PicturesNA/Photos/Butterflies/Daniels/ID0102_2010_02_24_antiopa_asopos_front_large.jpg
/PicturesNA/Photos/Butterflies/Daniels/ID0102_2010_02_24_antiopa_asopos_back_large.jpg
/PicturesNA/Photos/Butterflies/Daniels/ID0102_2010_02_24_antiopa_asopos_label_large.jpg

antiopa_asopos_f

[#antiopa_asopos_f#]

[60 mm]

Sammlung: Museum Alexander Koenig, Bonn , Kt. Nr. 162/a1, ZFMK 76/64 Boppard

Fund: /PicturesNA/Flags/jp.pngJapan/PicturesNA/Flags/jp.pngJapan (1. Juli 1908)

Aufnahme: Ingo DanielsIngo Daniels (24. Februar 2010)